Privacyverklaring

In deze privacyverklaring verklaren Lencon B.V., Lencon Innovations B.V. en Lencon Projects B.V. (gezamenlijk Lencon) de wijze waarop Lencon als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat. Lencon verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde, dan wel door haar verzamelde, persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:

  • Naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
  • Adres en woonplaats;
  • E-mailadres en (mobiele) telefoonnummer;
  • Het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
  • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
  • Financiële informatie, waaronder bankrekeningnummer(s);
  • Sollicitatiegegevens;
  • Andere persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Lencon verkrijgt persoonsgegevens indien deze door u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u of uw organisatie ons een opdracht verleent, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert en/of in dienst treedt, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Lencon verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van diensten

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van aan ons verstrekte opdrachten. Ook gebruiken wij gegevens om te kunnen informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.

  • Sollicitaties

In het geval van een sollicitatie ontvangen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij tot uiterlijk twee weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens tot uiterlijk twee jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In dat geval maakt u het ons mogelijk om in de toekomst contact met u op te nemen voor een nieuwe passende vacature.

  • Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Lencon verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Vanwege een wettelijke verplichting;
  • Met uw toestemming;
  • Vanwege een gerechtvaardigd belang;

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Om onze diensten en/of producten te kunnen leveren;
  • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
  • Bij inschakeling van externe dienstverleners zoals bijvoorbeeld onze salarisadministratie en een door ons ingeschakelde arbodienst;

Indien een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Lencon, dan sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AV”). Indien een partij een (zelfstandige) verwerkingsverantwoordelijke is, dan is deze eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens en voor de naleving van de AVG.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Lencon BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • De gegevens die wij verzamelen door middel van Cookies (zoals Google Analytics) bewaren wij 26 maanden. Met deze gegevens kunnen wij uw ervaringen op onze website optimaliseren en uw voorkeuren bijhouden;
  • De gegevens die wij verzamelen wanneer u contact met ons heeft opgenomen via ons contactformulier en/of sollicitatieformulier bewaren wij zolang het noodzakelijk is;

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Lencon gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Lencon BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@lencon.nl.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lencon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u te duiden organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lencon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lencon BV wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Datalekken

Lencon heeft een logboek als voorgeschreven in de AVG voor eventuele datalekken.

 Vragen en feedback

Lencon controleert regelmatig of er nog steeds aan dit privacy beleid wordt voldaan. Voor vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met Lencon opnemen via info@lencon.nl